KULTURSÄLLSKAPET MILAN RÚFUS VÄNNER

Protokoll fört vid årsmötet 2017Plats: Gösta Ekmans väg 5, Hägersten.
Protokollet fört i form av "beslutsprotokoll".
Närvarande enligt närvarolista.

1) Årsmötet öppnades av sällskapets ordförande Nadja Gyllenhammar.

2) Årsmötet utlysande godkändes.

3) Till årsmötets ordförande valdes Kerstin Sors och till sekreterare valdes Malin French.

4) Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Maria Hjalmarson och Jan Gyllenhammar.

5) Röstlängden fastställdes enligt närvarolistan och dagordningen godkändes.

6) Hans Wigren läste om vår verksamhet under året 2016. Den skriftliga berättelsen bilägges till årsmötets handlingar och publiceras på sällskapets hemsida.

7) Kassör Mariann Gustafsson redogjorde för sällskapets ekonomi år 2016.

8) Revisionsberättelsen godkändes.

9) Beslutades att fastställa sällskapets årsredovisning.

10) Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

11) Till sällskapets ordförande och firmatecknare för år 2017 omvaldes Nadja Gyllenhammar.

12) Till övriga styrelseledamöter och suppleanter valdes:
 • Sekreterare: Malin French.
 • Webbansvarig: Jan Gyllenhammar.
 • Kassör: Mariann Gustafsson
 • Suppleanter: Maria Hjalmarson och Jan gyllenhammar.
 • Konstnärliga ledare: Maria Hjalmarson och Hans Wigren.
13) Till revisor valdes Hans Wigren.

14) Till valberedning valdes Kerstin Sors och Lotta Sjödal.

15) Beslutades att medlemmarnas årsavgift förblir oförändrat 150 SEK.

16) Inga motioner var inskickade.

17) Verksamhetsplanen för år 2017 diskuterades.

18) Övriga frågor:
 • Ett samarbete med den slovakiska ambassaden debatterades. Nadja kontaktar övriga föreningar som organiserar slovaker i Sverige och även den kulturansvariga vid slovakiska ambassaden för att planera årets aktiviteter.
  Hans föreslog någon form av kulturell berättar-samkväm-kvällar för att komma varandra närmare. Vi skulle kunna samarbeta med t.ex svensk-slovakiska föreningen, svensk-tjeckisk-slovakiska föreningen och även med turkisk-kurdiska föreningen.

 • Angående webbsidan Informerade Jan om att det finns en blogg på vår webbsida som vi gärna får använda. Möjligheten finns även att länka till våra personliga webbsidor eller sociala medier från sidan.

 • Vi diskuterade vår namnändring till ”Kultursällskapet Milan Rúfus och Tomas Tranströmers vänner”. Monica Tranströmer har sagt till Nadja att ordet kultursällskapet går bra att använda i namnet. Hans menar att ordet ”sällskapet” är stort och betydelsefullt när det gäller en nobelpristagare och kräver en större dignitet än vi kan ge. Kanske bättre då att ändra från sällskap till förening. Vi bordlägger frågan om namnbyte till nästa årsmöte då beslut tas,

 • På frågan om hur vi skall finansiera kostnaderna för våra möten beslutades att pengarna tas ur kassan.

 • Nadja Gyllenhammar informerade om att Silvia Hammarberg nu är kulturansvarig på slovakiska ambassaden.
19) Årsmötet avslutandes av Kerstin Sors.

Stockholm den 7 mars 2017.

tillbaka