rufusbanner
Gösta Ekmans väg 5, SE-129 35 STOCKHOLM e-mail

Stadgar för Kultursällskapet Milan Rúfus och Tomas Tranströmers vänner

§ 1
Sällskapet Rúfus vänner är en parti opolitisk och religiös obunden ideell förening/sällskap, bildat i enlighet med svenska bestämmelser och svensk lagstiftning.
§ 2
Sällskapet har sitt säte i Stockholm.
§ 3
Sällskapets mål är att både verka för kulturellt samarbete och utbyte mellan Sverige och Slovakien och arbeta med levande konst. Presentera det gemensamma i konsten som förbinder människor med olika bakgrund d.v.s. integrerar dem. Vi vill även främja intresset för Milan Rúfus författarskap.
§ 4
Medlem är en enskild person, institution eller sammanslutning som stödjer Sällskapets mål och som erlägger av årsmötet fastställd årsavgift. Medlemmen har rätt att delta i möten och andra aktiviteter som anordnas för medlemmarna. Hedersledamöternas medlemskap avgörs på årsmötet. Ansökan om utträde ur sällskapet skall skriftligen eller telefonledes ställas till styrelsen. Medlem får inte uteslutas ur sällskapet av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala stadgade avgifter till Sällskapet, eller skadat Sällskapets intresse
§ 5
Sällskapets styrelse består av minst åtta ledamöter och två suppleanter. Årsmötet väljer ordförande och övriga styrelseledamöter, suppleanter och revisorer för en tid av ett år. Omedelbart efter årsmötet utser styrelsen inom sig vice ordförande sekreterare och kassör. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Sällskapets firma tecknas av kassör och ytterligare en person som styrelsen utser.
§ 6
Räkenskaperna liksom verksamhetsåret löper kalenderårsvis från 1 januari till 31 december.
§ 7
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret. Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna Sällskapets räkenskaper, årsmötesprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av senast 30 dagar före årsmötet. Revisorernas berättelse tillställes styrelsen senast 14 dagar före årsmötet.
§ 8
Styrelsen kan utse ett antal personer i andra länder att där tillvarata Sällskapets intressen och sprida kännedom om dess verksamhet.
§ 9
Årsmötet skall hållas på våren och bör om möjligt ordna aktiviteter som främjar Sällskapets syfte. Även 10 december som är Milan Rúfus födelsedag skall uppmärksammas med aktiviteter som styrelsen beslutar om.
§ 10
På årsmötet skall följande ärenden behandlas:
 • Årsmötets öppnade
 • Frågan om årsmötets behöriga utlysande
 • Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 • Val av justeringsman tillika rösträknare som jämte ordföranden även justerar protokollet
 • Fastställande av röstlängden och dagordningen
 • Föredragning av styrelsens verksamhets berättelse
 • Ekonomisk redogörelse
 • Revisorernas berättelse
 • Beslut om fastställande av Sällskapets resultat räkning och balansräkning
 • Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Val av ordförande för nästa år
 • Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
 • Val av revisorer för nästa år
 • Val av valberedning på två personer, varav en sammankallande
 • Fastställande av medlemsavgifter för nästa år
 • Motioner
 • Information inför nästkommande verksamhetsåret, verksamhetsplanen och budgeten.
 • Övriga frågor
 • Årsmötets avslutande
§ 11
Beslut fattas med acklamation (det vill säga med ja eller nej rop) eller efter omröstning (votering) om så begärs. Omröstning sker öppet, dock kan val ske med slutna sedlar om röstberättigad medlem så begär. Vid omröstningen avgörs alla frågor genom enkel majoritet. För beslut i sakfrågor erfordras absolut majoritet. I båda fallen gäller att mer än 50 % röstar. Vid val skall i händelsen av lika röstetal lotten avgöra.
§ 12
Styrelsen kan kalla Sällskapets medlemmar till extra medlemsmöte när den beslutar om det, eller när revisorerna med skriftligen angiva skäl kräver detta. Kallelsen och dagordningen för extramötet översändes till medlemmarna senast 14 dagar före mötet. Vid extra mötet får endast i dagordningens upptaget ärende avgöras.
§ 13
Ändring av dessa stadgar skall godkännas av årsmötet samt av extra mötet, varvid kallelsen innehåller ändringsförslaget.
§ 14
Beslut om Sällskapets upplösande skall fattas vid två på varandra följande årsmöten.
§ 15
Om Sällskapet upplöses skall eventuella tillgångar överlämnas till:
 • Hälften till unga slovakiska poeters organisation
 • Hälften till unga svenska poeters organisation
line

Övriga dokument

linktill första sidan